Basisschool Op de Heuvel
Openbare Basisschool de Sieppe
Kindcentrum Op De Horst
Basisschool Breedeweg
Stichting Primair Onderwijs Groesbeek
Basisschool Titus Brandsma
Basisschool Adelbrecht Windekind
Basisschool Vossenhol
Basisschool Carolusschool
Domino kindercentrum
{"visible_panels":"10","width":"1400","height":"410","orientation":"horizontal","panel_distance":"5","max_openedaccordion_size":"80%","open_panel_on":"click","shadow":"false","autoplay":"false","mouse_wheel":"false"}

De Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR)

Wat de MR is voor een school, is de GMR voor het overkoepelend schoolbestuur. Sinds september 2007 is in de Wet Medezeggenschap (WMS) geregeld voor welke zaken de instemming van de GMR nodig is (instemmingsrecht) en wanneer de GMR advies moet uitbrengen (adviesrecht). De omschrijving van de bevoegdheden van de GMR staat in het GMR reglement. In de GMR nemen ouders en personeelsleden zitting die de aangesloten SPOG-scholen vertegenwoordigen. Indien een school niet vertegenwoordigd is in de GMR, is er binnen de GMR een contactpersoon aangewezen voor ouders en leerkrachten van die school.

De GMR vergadert 8 keer per jaar met het bestuur van SPOG. De agenda’s van deze vergaderingen wordt in de week vóór de vergadering gepubliceerd op deze website. Daarnaast spreekt de GMR 1-2 keer per jaar met de Raad van Toezicht van SPOG. Tevens probeert de GMR 1-2 keer per jaar (trainings)bijeenkomsten met de MR’en van de verschillende scholen te organiseren, om zo op de hoogte te blijven wat er speelt op de individuele SPOG-scholen. De bijeenkomsten van de GMR zijn in principe openbaar. Neemt gerust contact met ons op om een keer een vergadering bij te wonen.

De GMR publiceert 3-4 keer per jaar een nieuwsbrief waarmee alle personeelsleden en ouders van leerlingen van SPOG op de hoogte gehouden worden van de besproken onderwerpen.

Speerpunten 2023

De gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (GMR) heeft voor schooljaar 2022-2023 een aantal speerpunten opgesteld:
  • Gezien de landelijk oplopende leerkrachttekorten wil de GMR komende jaar waar mogelijk extra aandacht richten op het personeelsbeleid, zodat SPOG een aantrekkelijke werkgever wordt/blijft.
  • De GMR gaat zich verdiepen in inclusief onderwijs en de invloed hiervan op de SPOG-organisatie.
  • De GMR wil zicht houden op de onderlinge samenhang in beleidsdocumenten van SPOG en waar nodig extra aandacht hiervoor vragen.
  • Heldere communicatie en verbeterde samenwerking met de achterban, medezeggenschapsraden, bestuur en raad van toezicht.
  • Het enthousiasmeren van ouders en medewerkers van SPOG over het werk van de GMR om op die manier nieuwe mensen te vinden die de raad komen versterken.

Leden van de GMR

Marc Zegers – leerkracht basisschool Breedeweg – voorzitter

Wytze Scheringa – leerkracht basisschool Op de Heuvel

Marc Coolen – Schoolopleider SPOG

Esmee van Afferen – leerkracht SBO Carolus & orthopedagoog

 

Willem Thijssen – ouder basisschool Op de Horst

Wouter van de Loo – ouder basisschool Op de Horst

Annemieke Benders-Voet – ouder basisschool Breedeweg

Caroline Maat – ouder basisschool Titus Brandsma

 

Ambtelijke ondersteuning:

Linda Evers

Vergaderdata

  • 24 januari 2024 – locatie: n.t.b.
  • 20 februari 2024 – locatie: n.t.b. – GMR & Raad van Toezicht
  • 27 maart 2024 – locatie: n.t.b.
  • 12 juni 2024 – locatie: n.t.b.

Vergaderingen zijn toegankelijk voor personeelsleden van SPOG en ouders van aangesloten SPOG-scholen. Sluit gerust een keer aan!

Jaarverslagen

Hieronder vindt u de meest recente jaarverslagen van de GMR van SPOG.

Jaarverslag GMR 2020

Jaarverslag GMR 2021

Jaarverslag GMR 2022

Contact

U kunt contact opnemen met de GMR via het e-mailadres gmr@spog.nl.

SIENN